O projekte

Informácia k národnému projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Názov projektu: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01
Kód ITMS: 312011C789
Celkové oprávnené výdavky projektu: 33 626 257,73 €
Miesto realizácie: celé územie SR
Dĺžka realizácie: 01.2016 - 10.2020

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl je výber škôl, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania. Výber novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov podlieha zapojeniu sa daného študijného alebo učebného odboru do systému duálneho vzdelávania. Účasť zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania sa predpokladá na úrovni 1 450 zamestnávateľov, 7 stavovských a profesijných organizácií v zmysle zákona č. 61/2015 Z.z. a v tejto súvislosti ďalej i 280 stredných odborných škôl (počet škôl bol stanovený na základe predpokladu a postupného zavádzania špecializácie SOŠ), 8 vyšších územných celkov.

Spôsob realizácie:

Projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

A.1 Zapojenie stavovských a profesijných organizácií do procesu pokračujúcej transformácie OVP a vybudovanie kooperačnej platformy spolupráce partnerov zapojených do systému duálneho vzdelávania, vzdelávanie a príprava inštruktorov

Cieľom aktivity je rozvoj a prehĺbenie spolupráce stavovských a profesijných organizácií v zmysle relevantných ustanovení zákona č. 61/2015 Z.z. Preto je potrebné prehĺbiť spoluprácu so stavovskými a profesijnými organizáciami, ako aj s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, zapojenie stavovských a profesijných organizácií do procesu transformácie odborného vzdelávania a prípravy, zaviesť jednotnú koordináciu systému duálneho vzdelávania zo strany zamestnávateľov a jednotný prístup zamestnávateľov k vzdelávacej sústave a sieti škôl vstupujúcich do systému duálneho vzdelávania.

A.2 Aktualizácia a verifikácia potrieb trhu práce, transformácia povolaní a zamestnaní na učebné a študijné odbory, priebežné analýzy uplatnenia absolventov všetkých stredných škôl v SR

Cieľom aktivity je dosiahnuť čo najtesnejšie prepojenie OVP s potrebami trhu práce a požiadavkami zamestnávateľov cestou aktualizácie mapy vecnej a územnej pôsobnosti zamestnávateľov, vypracovania návrhu riešenia a spôsobov prenosu požiadaviek trhu práce do systému duálneho vzdelávania ako podklad pre reštrukturalizáciu sústavy učebných a študijných odborov. Cieľom aktivity je prostredníctvom vytvorenia mapy vecnej pôsobnosti zamestnávateľov a prevodníka medzi povolaním, zamestnaním a učebným, študijným odborom poskytnúť nástroj, ako aj informácie pre nastavenie plánov výkonov SOŠ na základe potrieb trhu práce, ako aj analýzy uplatnenia absolventov všetkých stredných škôl.

A.3 Participácia na procese nastavenia plánov výkonov stredných škôl na základe ich špecializácie a ich zapojenia do systému duálneho vzdelávania, vykonaných na základe potrieb trhu práce na regionálnej úrovni

Cieľom aktivity je pripraviť podmienky a realizovať v rámci kompetencií pracovných skupín NP proces nastavovania plánov výkonov SOŠ. Vypracovať analýzy možnej špecializácie škôl s dopadom na vypracovanie návrhu na inováciu siete škôl a využiť výstupy činností aktivity na vypracovanie návrhu na zmeny systému financovania OVP a sprístupniť relevantné informácie na webovom sídle. Aktivita sa zameriava vo svojej časti A.3.2. na aktualizáciu manuálu pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku a v časti A.3.3. na realizáciu procesu nastavenia plánov výkonov škôl je koordinácia účastníkov procesu stanovovania a verifikácie plánov výkonov škôl, ako aj zjednotenie postupu pri ich stanovovaní prostredníctvom aktualizácie manuálu akceptovaného všetkým samosprávnymi krajmi s prihliadnutím a preferovaním SDV. Stanovovanie plánov výkonov je komplexný proces, ktorý využíva dáta poskytované aj CVTI a RIS, ale ich aplikácia závisí od prepojenia všetkých získaných údajov a ich verifikácie voči potrebám trhu práce. Pre stanovenie plánov výkonov je nevyhnutné, aby bol vypracovaný návrh siete stredných odborný škôl, ktorý bude vychádzať z metodiky vypracovanej v rámci projektu RSOV.

A.4 Implementácia systému duálneho vzdelávania na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni za účasti zamestnávateľov

Primárnym cieľom aktivity je zaviesť systém duálneho vzdelávania v rámci 8 regiónov SR na všetky relevantné učebné a študijné odbory na podporu vykonateľnosti zákona 61/2015 Z.z., aktualizácia študijných a učebných odborov a vypracovanie, resp. aktualizácia štátnych vzdelávacích programov pre vybrané skupiny učebných a študijných odborov s akceptáciou podmienok a požiadaviek SDV.

A.5 Sprevádzanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania a príprava PZ a riadenia SOŠ a základných škôl (ZŠ) so zameraním na zavedenie SDV

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie, resp. implementácia viacerých prvkov, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie SDV v školách. Jedná sa o prvky, ktoré priblížia PZ riadeniu školy k sprevádzaniu žiaka k SDV a vytvoreniu podmienok networkingu medzi SOŠ, ZŠ a zamestnávateľom. Cieľom aktivity je vypracovať zásady sprevádzania zamestnávateľa a žiaka pri vstupe do systému duálneho vzdelávania na SOŠ a ZŠ a v centrách OVP. Pre kvalitnú a odbornú implementáciu systému duálneho vzdelávania je potrebné splniť ďalší cieľ aktivity, a tým je realizácia vzdelávania pedagogických zamestnancov SOŠ a ZŠ.

A.6. Elektronizácia procesov podporujúcich implementáciu prvkov SDV

Cieľom aktivity je vytvoriť dátové prostredie, elektronické nástroje a kooperačno-komunikačnú infraštruktúru na spracovanie agendy implementácie prvkov systému duálneho vzdelávania a elektronizovať vybrané administratívne procesy podporujúce ich transparentnosť, efektivitu spracovania agendy systému duálneho vzdelávania s prihliadnutím na implementáciu nového modelu SŠ.

A.7 Koordinácia projektu

Cieľom aktivity je plánované a koordinované riadenie projektu. Koordinácia tímlídrov a pracovných skupín pri napĺňaní cieľov a aktivít projektu vrátane projektovej kancelárie.

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

Aktuality Newsletter
Zoznam učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania

Zoznam učebných a študijných odborov, ktoré sú zaradené v duálnom vzdelávaní