Praktické vyučovanie dáva cenné skúsenosti

Stredná odborná škola v systéme duálneho vzdelávania je zmluvným partnerom zamestnávateľa. Na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní škola zabezpečuje organizáciu odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a zabezpečuje pre zamestnávateľa, ktorý uzatvoril so žiakom školy učebnú zmluvu, teoretické vyučovanie žiaka.

Škola je tak pre zamestnávateľa významným zmluvným partnerom, ktorý zabezpečuje pre zamestnávateľa plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z učebnej zmluvy, ktorú zamestnávateľ uzatvoril so žiakom školy.

Stredná odborná škola je nositeľom školského vzdelávacie programu pre odborné vzdelávanie a prípravu a spracováva ho v úzkej spolupráci so zamestnávateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Škola zodpovedá za teoretické vyučovanie a vykonáva ho na svoje náklady.

Stredná odborná škola v systéme duálneho vzdelávania môže byť súčasne aj iniciátorom zmien a môže predkladať zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, návrhy na zmenu alebo doplnenie štátneho vzdelávacieho programu alebo normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.

Dôležitým predpokladom pre vstup školy do systému duálneho vzdelávania na základe partnerskej spolupráce so zamestnávateľom formou zmluvy o duálnom vzdelávaní je modernizácia a špecializácia odborného vzdelávania a prípravy v škole, zohľadňujúca potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov. K dosiahnutiu tohto stavu je potrebná aktívna spolupráca školy so združením zamestnávateľov, stavovskou alebo profesijnou organizáciou a samotnými zamestnávateľmi.

Úlohy školy v spojení so systémom duálneho vzdelávania, označované aj ako „nové výkony školy spojené so vstupom do duálneho vzdelávania“, sú:

 

  • informovanie zamestnávateľov o legislatívnych podmienkach systému duálneho vzdelávania,
  • informovanie zamestnávateľov o podmienkach získania osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktického vyučovania a podpora zamestnávateľov pri získavaní osvedčenia o spôsobilosti  poskytovať praktického vyučovania  v SDV,
  • spolupráca s pracovníkmi dualpointu, stavovskými a profesijnými organizáciami a združeniami zamestnávateľov (zväzy, cechy a pod.) pri získavaní zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania,
  • spolupráca so zamestnávateľom pri oslovovaní a výbere žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy,
  • spolupráca pri procesoch vstupu zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania,
  • sprevádzanie zamestnancov zamestnávateľa pri príprave hlavných inštruktorov a inštruktorov na výkon činnosti inštruktora,
  • administratívna podpora zamestnávateľov pri výkone praktického vyučovania,
  • vykazovanie stavu systému duálneho vzdelávania,
  • atď.

 

Aby mohla škola aktívne spolupracovať so zamestnávateľom pri napĺňaní jeho očakávaní v oblasti oslovovania a výberu žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy, musí škola disponovať aktívnou spoluprácou so základnými školami. Ako najúspešnejšie nástroje náboru žiakov sa v praxi uplatnili aktivity stredných odborných škôl zamerané na ukážky povolaní, exkurzie u zamestnávateľov, organizovanie technických krúžkov pre žiakov základnej školy v strednej odbornej škole alebo priamo u zamestnávateľa s podporou školy a pod., ktoré vybrané školy v systéme duálneho vzdelávania v praxi vykonávajú často aj v spolupráci so zamestnávateľmi. Odporúča sa do týchto náborových aktivít zapojiť najmä absolventov školy, ktorí našli uplatnenie u spolupracujúcich zamestnávateľov.  

Možno konštatovať, že ambícia školy uplatniť sa v systéme duálneho vzdelávania musí zodpovedať kondícii školy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorú očakáva zamestnávateľ pre riešenie svojich potrieb podľa plánu rozvoja ľudských zdrojov.

Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva aj zriaďovateľ školy, ktorý na základe svojej stratégie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy profiluje a špecializuje jednotlivé školy na základe potrieb trhu práce a súčasne vytvára optimálne podmienky na vstup školy do systému duálneho vzdelávania.