Záujem o stredné odborné školy stúpol v dvoch krajoch

Zdroj: Obecné noviny (29.05.2018)

Žiaci deviatych ročníkov základných škôl si už svoje stredné školy vybrali. V Bratislavskom a Trenčianskom kraji zaznamenali vyšší počet prihlášok do odborných škôl ako minulý rok.

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl ponúka deviatakom základných škôl viacero možností, kde sa môžu realizovať, rozvíjať svoj talent a obohacovať svoje vedomosti či zručnosti. Jedenásť župných gymnázií a dvadsaťosem krajských odborných škôl sa každoročne snaží zaujať čo najväčší počet potenciálnych budúcich žiakov. „Pre školský rok 2018/2019 evidujeme spoločne pre prvý aj druhý termín viac ako 6 800 prihlášok, pričom na odborné školy sa hlási drvivá väčšina žiakov. Od riaditeľov jednotlivých škôl máme informácie, že na odborné školy prišlo približne 5 200 prihlášok. Zvyšné prihlášky evidujeme na župných gymnáziách, z toho je približne 300 prihlášok evidovaných pre osemročnú formu štúdia," uviedla vedúca Odboru školstva na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

Najväčšiemu záujmu žiakov končiacich na základnej škole sa teší Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne, na ktorú prišlo pre oba termíny spoločne 386 prihlášok. Len o 17 prihlášok menej bolo zaevidovaných na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Trojicu s najväčším počtom prihlášok uzatvára Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom s" 357 prihláškami. Viac ako 300 prihlášok bolo podaných ešte na troch stredných školách. Nájdeme medzi nimi Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Strednú umeleckú školu v Trenčíne a Strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici.

V školskom roku 2018/2019 budú môcť žiaci stredných škôl už štvrtý rok po sebe vstúpiť do systému duálneho vzdelávania (SDV), v ktorom majú možnosť prepojiť teoretické štúdium s praxou v konkrétnej firme. „Spomedzi odborov si žiaci vyberali pomerne často odbory ako mechanik nastavovač, mechanik - mechatronik či obrábač kovov. Práve tieto odbory patria aj k najžiadanejším odborom zamestnávateľov, ktorí sú zapojení v duálnom systéme vzdelávania v našom kraji," doplnila Daniela Hilčíková. Ponuka učebných miest v SDV pre budúcoročných prvákov v Trenčianskom kraji je 484 učebných miest. Pre školský rok 2018/2019 sú v Trenčianskom kraji zo strany zamestnávateľov najžiadanejšie odbory mechanik nastavovač, mechanik - mechatronik, mechanik strojov a zariadení či obrábač kovov.

Nárast zaznamenali aj v BSK

„Mimoriadne nás teší nárast počtu prihlášok do odborných škôl. Pri tých technického zamerania je to 2,44 %, pri stredných odborných školách zameraných na služby ako sú kuchári, hotelieri, kaderníci a podobne je to 9,9 % nárast a pri školách vyžadujúcich talentové skúšky, okrem gymnázií, bol nárast o 6,96 %," ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislavská Stredná odborná škola podnikania na Strečnianskej ulici zaznamenala nárast prihlášok o 82,86 %. Záujem o štúdium v Strednej odbornej škole záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove sa zvýšil o polovicu, v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici v Bratislave o 43,37 % a v Strednej odbornej škole Ivanská cesta 21 v Bratislave, ktorá je Centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, o 31,9 %. Populačná krivka hovorí o náraste 5,33 % deviatakov oproti minulému roku.

Bratislavská župa má v školskom roku 2017/18 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatória a 3 spojené školy.

V aktuálnom prijímacom konaní, na školský rok 2018/19, ponúkajú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja možnosť štúdia v 157 triedach stredných škôl pre cca 4400 žiakov, z toho je 30 tried na gymnáziách a 127 tried na stredných odborných školách a konzervatóriách.

Presný počet žiakov, ktorí v septembri nastúpia do prvých ročníkov, bude definitívne známy po 15. septembri 2018.

 

(ts - TSK, BSK)