Zamestnávatelia vďaka duálu zachovávajú v kraji povolania a vzdelávanie v stredných odborných školách

Nový tímlíder aktivity 4 Národného projektu duálneho vzdelávania Ladislav Kováč zdôrazňuje, že Štátny inštitút odborného vzdelávania ako realizátor Národného projektu duálneho vzdelávania je iniciátorom procesov vstupu zamestnávateľov do duálneho vzdelávania a súčasne aj ich sprievodcom pri ich spolupráci so školami.

Ladislav Kováč, tímlíder aktivity 4
Ing. Ladislav Kováč, tímlíder aktivity 4

Ako počas štvrtého školského roka jeho fungovania reagujú na duálne vzdelávanie zamestnávatelia?

Všeobecne prevláda názor, že kto chcel a potreboval byť v duálnom vzdelávaní, v ňom už je zapojený. Najlepšie hodnotíme zapojenie zamestnávateľov, ktorí majú zahraničných investorov, pretože tí si priniesli kultúru duálneho vzdelávania z materských firiem, takže spolupráca u nich prebieha najjednoduchšie. Pomerne ťažko sa pracuje so slovenskými zamestnávateľmi, ktorí patria skôr do segmentu malých a stredných podnikov, pretože tam je jednak menší počet zamestnancov a tiež menšia istota na viac rokov dopredu. Sú totiž aj takí zamestnávatelia, ktorí majú zákazky na aktuálny kalendárny rok a nevedia, ako sa bude vyvíjať situácia na ďalšie roky, takže sa ich pomerne ťažko presviedča na uzatváranie zmlúv a záväzkov voči žiakom a školám na dlhšie obdobie.

 

A čo sa týka nových zamestnávateľov?

Pokiaľ dnes oslovujeme nových zamestnávateľov, tak  ich oboznamuje aj so  zmenami, ktoré priniesla novela Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Jednoznačne pozitívne reagujú na ďalší finančný stimul a takisto na zjednodušenie administratívneho postupu pri vstupe do duálneho vzdelávania. Avšak stále zo strany zamestnávateľov sú kladené otázky, prečo by mali vstúpiť do duálneho vzdelávania a čo im to prinesie. Keď už sa stretneme aj so zamestnávateľmi, ktorí sú rozhodnutí, že vstúpia do duálneho vzdelávania, bohužiaľ, často narazia na problémy na stredných odborných školách. Žiaci nie sú dostatočne zorientovaní a stále aj po novele, ktorá zrušila krátenie finančného normatívu majú zamestnávatelia problémy nastaviť obojstranne výhodnú spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi.

 

Akú úlohu v tomto smere zohráva Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a čo robí pre ďalšie zintenzívnenie spolupráce so zamestnávateľmi?

ŠIOV je realizátorom Národného projektu duálneho vzdelávania, čiže všetky aktivity projektu smerujú nielen k skvalitneniu a zmene obsahu odborného vzdelávania, ale aj k rozšíreniu uplatňovania duálneho vzdelávania. Na tento účel sú vytvorené v krajských mestách aj Duál Pointy. Všetky už majú plné obsadenie regionálnymi koordinátormi a dokonca sa aj personálne posilňujú. Spolupracujú s výchovnými poradcami základných škôl a tiež so strednými školami, profesijnými a stavovskými organizáciami, rôznymi združeniami zamestnávateľov a cechmi s tým, že im posúvajú informácie o vstupe do systému duálneho vzdelávania a jednotlivých procesoch. Dokonca niektoré Duál Pointy robia zamestnávateľom taký servis, že za nich spracovávajú dokumentáciu, ktorú potrebujú na vstup do duálu. Najmä Prešovský a Žilinský kraj sú v tomto aktívne a výsledkom sú priebežne prichádzajúce nové žiadosti od zamestnávateľov. Pokiaľ ide o  zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov, v aktivite 4 projektu sú odvetvoví zástupcovia, ktorých úlohou je robiť podpornú aktivitu paralelne s Duál Pointami v rámci svojich sektorov. Súčasne teraz nastavujeme aj návrh jednoduchého dokumentu, ktorý bude upravovať obsah a postup vzdelávania vo forme praktického vzdelávania u zamestnávateľa, tak aby sa zamestnávateľ nemusel orientovať podľa rozsiahleho štátneho vzdelávacieho programu, ale aby mal k dispozícii jednoduchý dokument, ktorý ho bude usmerňovať pri nastavení vzdelávacej ceste v duálnom vzdelávaní.

 

Rozširuje sa zamestnávateľská „základňa“ duálneho vzdelávania aj o nové odvetvia?

Z nových odvetví sú aktívne banky, poisťovne a finančné poradenské inštitúcie, ktoré by chceli ísť do duálu s odbormi s odbornou praxou, teda s odbormi, ktoré poskytujú žiakom maturitu z odbornej zložky vzdelávania a maturitu zo všeobecných predmetov. Záujem je aj o odbory vzdelávania, ktoré neposkytujú žiakom výučný list. Ide najmä o odbory, ktoré majú menší podiel praktického vyučovania, takže sa predpokladá nastavenie praktického vyučovania u zamestnávateľa na jeden, maximálne dva dni v týždni. Súčasne sa pracuje aj na namodelovaní nového odboru s odborným výcvikom pre banky, ktorým bude odbor bankový pracovník, ktorý sa spracováva na experimentálne overovanie. Podľa nových čísel sa konečne do duálneho vzdelávania zapojili aj žiaci v sklárskom odvetví a tiež v odvetví polygrafie. Aj tieto dlhodobo fungujúce odvetvia a podniky po prvý krát získali žiakov s učebnou zmluvou a spolupracujú so školami.

 

Kto je väčšinou iniciátorom vstupu do SDV, škola alebo zamestnávateľ?

Prípad od prípadu. Väčšinou je iniciátorom samozrejme Národný projekt duálne vzdelávanie cez aktivity Duál Pointov. Vstup do duálneho vzdelávania je výsledkom práce  najmä všetkých našich regionálnych koordinátorov,  ktorých označujeme tiež ako „misionári“ duálneho vzdelávania“. Ale sú aj prípady aktívnych škôl, ktoré už majú samostatne nadviazanú spoluprácu v duáli so zamestnávateľom, a chcú počet zmluvných zamestnávateľov rozširovať. A takýchto škôl nie je málo. Máme však aj takých zamestnávateľov, ktorí sa sami rozhodli pre vstup do duálneho vzdelávania a sami iniciatívne hľadajú informácie o duálnom vzdelávaní. Dokonca máme zamestnávateľov, ktorí sa nerozhodli pre duálne vzdelávanie z dôvodu, že nemajú kvalifikovanú pracovnú silu, ale ich rozhodnutie spočívalo v tom, že prišli do daného regiónu podnikať a súčasne zachovať tradíciu podnikania v danom sektore v regióne a súčasťou tejto snahy je aj zachovanie vzdelávania v regióne. Pri vstupe na trh jednak spoznali tradíciu regiónu, súčasne sa informovali o vzdelávaní v danom regióne a na základe vyhodnotenia tohto stavu, sa rozhodli o vstupe do duálu, začali podporovať aj školu a v regióne tak zostalo zachované nielen povolanie, ale aj vzdelávanie v ňom.

 

Pre školy a zamestnávateľov, ktorí uvažujú o vstupe do systému duálneho vzdelávania, ako v skratke funguje ich spolupráca a jej nastavenie?

Aktivity vychádzajú v prvom rade z Duál Pointov a aktivít projektu. Oslovované sú samostatne zamestnávateľské sektory a tiež stredné školy. Školy, ktoré už v minulosti spolupracovali so zamestnávateľom hlavne pri poskytovaní praktického vyučovania vo vyšších ročníkoch alebo v poslednom ročníku bez využitia učebnej zmluvy, na základe informácií, ktoré dostali od nás v podobe podmienok duálneho vzdelávania aj informácii o benefitoch z duálneho vzdelávania postupne menia spoluprácu so zamestnávateľmi bez učebnej zmluvy na spoluprácu v systéme duálneho vzdelávania. V prípade úplne nových partnerov, ktorí predtým nespolupracovali pri poskytovaní praktického vyučovania je to zložitejšie, pretože škola musí prispôsobiť vzdelávací program zamestnávateľovi a súčasne aj prispôsobiť svoje procesy poskytovaniu praktického vyučovania na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní. Spolupráca škôl a zamestnávateľov v prípade „duál pozitívnych“ škôl funguje v celku dobre. Školy dokonca poskytujú zamestnávateľom aj servis, pomáhajú im s vyškolením inštruktorov, s metodickým vedením inštruktorov a na druhej strane zase zamestnávatelia školám zabezpečujú zvýšenie kvality odborných učiteľov alebo majstrov odbornej výchovy inovačným školením alebo tým, že im poskytujú zariadenia, vybavenie a materiál, čím zvyšujú kvalitu odborného vzdelávania v školách. V praxi sa však stále stretávame s problémami medzi školami a zamestnávateľmi súvisiacimi s normatívnym financovaním škôl a niekedy až so sebeckým prístupom niektorých škôl, ktoré spoluprácu so zamestnávateľom nevnímajú ako niečo, čo má priniesť kvalitného absolventa pre trh práce, ale skôr ako ďalšiu možnosť financovania školy.

 

Aký najväčší prínos znamená pre zamestnávateľov novela Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá platí od septembra?

Novela Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave priniesla viacero pozitívnych zmien, ktoré môžeme súčasne označiť ako významnejšie zmeny v legislatíve. V prvom rade je to odstránenie administratívnej náročnosti pri vstupe do duálneho vzdelávania, ale aj pri uzatváraní zmlúv. Ďalším prínosom novely je zjednodušenie nastavenia začiatku a konca vyučovacieho dňa praktického vyučovania, zamestnávatelia tak môžu lepšie zladiť vyučovací deň s režimom pracovných zmien inštruktorov. Ďalšou pozitívnou zmenou je zavedenie nového finančného bonusu, ktorým je príspevok na zabezpečenie poskytovania praktického vyučovania, ktorý môže pomôcť zamestnávateľovi uhradiť väčšiu časť nákladov pričom sa predpokladá, že ho zamestnávatelia využijú najmä na pokrytie podnikového štipendia žiakov. Prínosom je aj vytvorenie novej pozície hlavného inštruktora, pretože zamestnávateľ môže aj v prípade žiakov prvého alebo aj druhého  ročníka zvoliť skupinovú výuku a mať jedného hlavného inštruktora, ktorý sa bude venovať celej skupine žiakov. Ďalším pozitívom novely je odstránenie znižovania finančného normatívu na žiaka pre strednú školu, čo bola najväčšia prekážka v rozbehu škôl v systéme duálneho vzdelávania. Viacero škôl to vníma pozitívne a dokonca začali byť aktívne aj pri získavaní nových zamestnávateľov.

 

Čo je momentálne hlavným cieľom ŠIOV v tejto oblasti?

Víziou ŠIOV-u je neustále rozširovať systém duálneho vzdelávania. Cieľom je dosiahnuť do konca projektu 12 tisíc žiakov s učebnou zmluvou. Ale samozrejme nie je to iba o čísle, ale o presadení systému duálneho vzdelávania na Slovensku, pretože ŠIOV je cez zamestnancov projektu presvedčený, že je to tá najlepšia cesta prípravy kvalifikovanej pracovnej sily. Aj skúsenosti zo štyroch rokov ukazujú, že títo mladí ľudia veľmi rýchlo dospeli, keď boli v prostredí reálnej výroby a mali možnosť reálne pracovať so zákazníkmi. Hlavným cieľom teda nie je iba číslo, ale najmä plošné presadenie duálneho vzdelávania a  utvrdenie škôl aj zamestnávateľov, že je to správna cesta pre prípravu žiakov pre trh práce. Súčasne pracujeme na legislatívnych návrhoch, tak aby bola legislatíva čo najprijateľnejšia a najzrozumiteľnejšia pre realizátorov duálneho vzdelávania.