O histórií lesníctva v SR

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. V minulosti bol veľký rozmach pastierstva, baníctva, ktoré zapríčinili odlesnenie veľkých plôch, či už na pasenie zvierat alebo pre potreby dreva ako stavebného materiálu pre bane.

V roku 1565 vydal cisár Maximilían II. Lesný poriadok, ktorý bol medzníkom na reguláciu ťažby dreva ale aj iných činností v lesoch.

Osobitne sa o rozvoj lesného hospodárstva zaslúžila Mária Terézia. V roku 1769 (jeho slovenské vydanie z roku 1770) vydala lesný poriadok pod názvom „Porádek hor aneb lesuv zachování“ mal tri hlavné ciele a to:

  • určiť, aký poriadok sa má dodržiavať pri rúbaní dreva
  • ustáliť, ako sa majú vypestovať nové lesy
  • naznačiť, ako sa má zabezpečiť trvalý úžitok z nich

V tomto poriadku bol prvýkrát zakotvený základný princíp lesného hospodárstva – princíp trvalej produkcie dnes nazývaný trvalo udržateľný rozvoj.

V intenciách Tereziánskeho lesného poriadku sa Banícka akadémia v Banskej Štiavnici v roku 1846 zmenila na Banícku a lesnícku akadémiu a v roku 1904 na Vysokú školu banícku a lesnícku. Nižšie odborná škola pre výučbu odborného lesného personálu vznikla v roku 1795 v Liptovskom Hrádku. (Zdroj: www.forestportal.sk)

Zdroj: Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín