Počas dvoch dní zasadala pracovná skupina k legislatívnym úpravám duálneho vzdelávania

Trenčianske Teplice sa na dva dni stali miestom zasadnutia expertnej pracovnej skupiny, ktorej cieľom je pripraviť legislatívne zmeny do novely zákona  o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

„Systém duálneho vzdelávania je založený na partnerskej spolupráci škola – žiak – zamestnávateľ a počas dvoch rokov fungovania duálneho vzdelávania sme získali nielen skúsenosti, ale našli aj viacero možností, ako systém zlepšiť,“ povedal Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a dodal: „vítam možnosť za jedným stolom konzultovať doterajšie skúsenosti a pripraviť legislatívne návrhy, ktoré reprezentujú názory všetkých zúčastnených strán, a to rezortu školstva, zástupcov zamestnávateľov a vyšších územných celkov“.

 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania presadzuje v rámci novely zákona posilnenie motivácie stredných odborných škôl a zamestnávateľov vstupovať do systému duálneho vzdelávania. Konkrétne návrhy zmien vychádzajú zo skúseností s implementáciou duálneho vzdelávania v praxi a zozbierania skúseností strených odborných škôl, zamestnávateľov a vyšších územných celkov z prvých dvoch rokov aplikácie tohto typu vzdelávania na školách.

 

Pracovnú skupinu, na dni 5. a 6 októbra 2017, iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom jej zvolaniu predchádzali rokovania so zástupcami zamestnávateľov, stredných odborných škôl a vyšších územných celkov.