Výzva pre SOŠ: zapojenie sa do NP Duál

Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) ponúka stredným odborným školám (SOŠ) možnosť zapojiť sa podpisom zmluvy do atraktívnych aktivít a získať tak pre školu, pedagógov a žiakov množstvo zaujímavých výhod. Momentálne existuje už 101 zmlúv o spolupráci medzi SOŠ a ŠIOVom a prebiehajú nové zazmluvnenia.

 

Ponuka aktivít pre SOŠ zazmluvnené v NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP je naozaj široká. Okrem propagácie SOŠ sú aktivity pre zazmluvnené školy nasledovné:

 

  • Školenie pre 600 pedagógov SOŠ sprostredkuje účastníkom jednoduchšiu realizáciu zavedenia nových foriem a prvkov duálneho vzdelávania ako aj zefektívnenie vzťahov trojuholníka ZŠ – SOŠ – zamestnávateľ.
  • Školenie pre 200 riadiacich pracovníkov SOŠ sprostredkuje účastníkom nové prvky manažérskych a komunikačných zručností.
  • Školenie pre 300 pedagogických zamestnancov špecialistov – kariérových poradcov SOŠ, ktorých odbory dosiaľ neboli zapojené do duálneho systému.
  • Frekventantom školení bude zo strany ŠIOV preplatené cestovné a refundovaná ušlá mzda – na základe zmluvy so školou napr. formou bežného transferu na školu a to vo výške obvyklej mzdy za daný mesiac (pomerný počet hodín) a získajú kredity. ŠIOV ponúka škole konkrétneho regionálneho koordinátora, ktorý bude súčinný pri nábore žiakov pre školu do SDV
  • ŠIOV ponúka škole poradenstvo v rámci SDV
  • Na vybraných 28 SOŠ pôsobenie odborníka – špecialistu, ktorého úlohou bude nastaviť na základe spolupráce s pedagógmi, vedením školy ako aj zamestnávateľmi model sprevádzania žiakov SOŠ k želanému stupňu kariérovej zrelosti.
  • Možnosť spolupodieľania sa na vytvorení nového modelu SOŠ s vypracovaním vzorového modelu odbornej maturitnej skúšky.

 

V prípade záujmu zapojiť sa do národného projektu prosím kontaktujte regionálneho zamestnanca pre Váš kraj:

http://www.dualnysystem.sk/Kontakt.aspx.