Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. výročia ESF

Bratislava – 9. novembra 2017 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizovalo v dňoch 7. a 8. novembra konferenciu k 60-tému výročiu ESF pod názvom „Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. výročia ESF“, ktorá sa konala v bratislavskom hoteli Saffron.

Predmetom konferencie bolo:

  • moderovaná odborná panelová diskusia a aktívne vystúpenie odborníkov zastupujúcich Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko pod názvom „ESF spoza hraníc“,
  • workshop na tému „Terénna sociálna práca v obciach“, NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“,
  • workshop „Remeslo má zlaté dno“ o zdôraznení dôležitosti a potreby odborného vzdelávania na Slovensku,
  • workshop „Zlepšenie prístupu k pitnej vode“
  • workshop „Podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím“,
  • výročná časť konferencie pre OP ĽZ.

 

Program svojim príhovorom slávnostne otvoril minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, príhovormi pokračoval Zoltán Kazatsay, zástupca generálneho riaditeľa DG EMPL, Martina Lubyová, ministerka školstva a ďalších významných predstaviteľov inštitúcií na národnej úrovni. Konferencie sa za Štátny inštitút odborného vzdelávania zúčastnil aj tímlíder aktivity A1 pán Roman Conorto a tímlíderka aktivity A5 Tatiana Priesolová.

 

 

V rámci workshopu „Remeslo má zlaté dno“ bol vyzdvihnutý Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP ako jeden z nástrojov zmeny v smerovaní odborného vzdelávania na Slovensku. „Prepojenie teórie a praxe je nevyhnutné pre zvrátenie súčasného stavu nedostatočných odborných a manuálnych zručnosti u žiakov stredných škôl a systém duálneho vzdelávania je ideálny nástroj na tento proces“, povedal pán Conorto, tímlíder aktivity A1 zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  V rámci diskusie pán Conorto reagoval: „Štátny inštitút odborného vzdelávania robil a robí kroky smerujúce k podpore polytechnickej výchovy na základných školách“ a následne slečna Tatiana Priesolová sa vyjadrila k realizovaným projektom Dielne 1 a Dielne 2. Riaditeľka strednej odbornej  školy chemickej, Vlčie hrdlo v Bratislave, pani Loffayová uviedla, že škola je naklonená a otvorená spolupráci s ďalšími zamestnávateľmi. SOŠ chemická je zapojená v systéme duálneho vzdelávania a momentálne sa rozbieha spolupráca s Chemolakom Smolenice, ktorý na workshope zastupovala pani Nidelová, vedúca odboru HR. Výchovná poradkyňa bratislavskej základnej školy na Drieňovej ulici pani Domoráková hovorila o nutnosti väčšej propagácie samotného systému, ako aj zapojených škôl a zamestnávateľov.