Aktivita 3

3.1.
Vypracovanie návrhu na konštituovanie a zapojenie skupiny expertov na národnej úrovni a 8 regionálnych skupín expertov do implementácie systému duálneho vzdelávania

Vytvorenie národnej  platformy
  - zloženie národnej platformy, schéma
  - pracovné stretnutia národnej platformy

Platforma vytvorená, prebiehajú priebežné rokovania. Štatút národnej platformy je vypracovaný a prebieha pripomienkové konanie.

Vytvorenie regionálnej platformy - jedna v každom kraji
  - zloženie regionálnych platforiem, schéma
  - pracovné stretnutia regionálnych platforiem

Platforma vytvorená, prebiehajú priebežné rokovania. Štatút regionálnej platformy je vypracovaný a prebieha pripomienkové konanie.

Sieť SOŠ - Návrh novej siete stredných škôl
Plán implementácie zavádzanie novej siete stredných škôl (reštrukturalizácie) pre jednotlivé samosprávne kraje

 

3.2.

Aktualizácia manuálu pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.

Manuál pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku

Manuál bol pripravený a je predložený na Radu vlády pre OVP

 

3.3.

Realizácia procesu nastavenia plánov výkonov škôl

Verifikované potreby trhu práce 2017

Verifikované potreby trhu práce 2018 – realizácia od 1.1.2018

Podklady na vypracovanie návrhov VZN  týkajúcich sa plánov výkonov na školské roky 2017/2018 – plánovanie 2017_2018

Podklady na vypracovanie návrhov VZN  týkajúcich sa plánov výkonov na školské roky  2018/2019 – zasielame plánovaciu tabuľku 2018_2019

Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov pre roky 2017 – v realizácii do 31.1.2018

Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie  úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov pre roky 2018

Správa za rok 2016 A3

Správa za rok 2017 A3